13 lipca, 2024

Szkolenia zawodowe

Kursy G1 (elektryczne), G2 (energetyczne) i G3 (gazowe)

Kursy te kończą się egzaminem państwowym przed komisją państwową. Wydawane uprawnienia kategorii G1, G2 i G3 są ważne przez 5 lat.

Uprawnienia elektryczne G1

Przeznaczone są dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, takich jak sieci urządzeń i instalacje o napięciu do 1kV lub większych, zespołów prądotwórczych, urządzeń do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektrycznych sieci trakcyjnych, urządzeń do elektrolizy, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Uprawnienia energetyczne G2

Przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Uprawnienia SEP G2 obejmują kotły parowe oraz wodne, sieci i instalacje cieplne, kotły przemysłowe, sprężarki, itp.

Uprawnienia gazowe G3

Skierowane są dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych, takich jak: urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu, urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie, urządzenia do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe), sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu), urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, turbiny gazowe, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do ww  sieci, urządzeń i instalacji.

Kursy przygotowujące do egzaminu UDT w zakresie:

Wózki widłowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, tzw. wózki widłowe specjalizowane.

Celem kursu jest przygotowania kandydatów do egzaminu przez Urzędem Dozoru Technicznego oraz do bezpiecznej pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego, potocznie zwanego wózkiem widłowym. Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe, zaznajamiani są z budową wózków widłowych, obowiązującymi przepisami dozoru technicznego oraz BHP w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego. Kursanci zapoznawani są z bazą pytań teoretycznych udostępnioną przez UDT. W części praktycznej uczestnikom przekazywana jest wiedza dotycząca bezpiecznej eksploatacji wózka widłowego, gdzie pod okiem doświadczonego instruktora nabywają umiejętności pozwalające uzyskać uprawnienia UDT zgodnie z aktualnymi wytycznymi dozoru technicznego oraz w przyszłości, w sposób prawidłowy wykonywać pracę operatora wózka widłowego. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym – teoretycznym oraz praktycznym sprawdzającym przygotowania kandydata do egzaminu przed komisją UDT.

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (dawniej uprawnienia na suwnice II S i I S)

Celem kursu jest przygotowania kandydatów do egzaminu przez Urzędem Dozoru Technicznego oraz do bezpiecznej pracy na stanowisku operatora suwnicy. Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe, zaznajamiani są z budową suwnic, wciągników i wciągarek, obowiązującymi przepisami dozoru technicznego oraz BHP w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych. Kursanci zapoznawani są z bazą pytań teoretycznych udostępnioną przez UDT. W części praktycznej uczestnikom przekazywana jest wiedza dotycząca bezpiecznej eksploatacji suwnic, gdzie pod okiem doświadczonego instruktora nabywają umiejętności pozwalające uzyskać uprawnienia UDT zgodnie z aktualnymi wytycznymi dozoru technicznego oraz w przyszłości, w sposób prawidłowy wykonywać pracę operatora suwnic. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym – teoretycznym oraz praktycznym sprawdzającym przygotowania kandydata do egzaminu przed komisją UDT.

Podesty ruchome

Tzw. zwyżki, podnośniki koszowe. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi podestów ruchomych. W trakcie szkolenia kursanci otrzymują niezbędną wiedzę oraz materiały przygotowujące do egzaminu UDT oraz do podjęcia pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych. Uczestnicy zaznajamiani są z aktualną bazą pytań testowych przygotowanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu w zakresie tzw. zwyżek. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym – teoretycznym oraz praktycznym sprawdzającym przygotowania kandydata do egzaminu przed komisją UDT.

Żurawie

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi żurawi. W trakcie szkolenia kursanci otrzymują niezbędną wiedzę oraz materiały przygotowujące do egzaminu UDT oraz do podjęcia pracy na stanowisku operatora żurawi. Uczestnicy zaznajamiani są z aktualną bazą pytań testowych przygotowanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu w zakresie obsługi żurawi. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym – teoretycznym oraz praktycznym sprawdzającym przygotowania kandydata do egzaminu przed komisją UDT.